Login/inschrijven

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 “IMPACTSEARCH”: Impactsearch B.V. en/of Impactsearch Interim B.V. en/of Impactsearch Beheer B.V., allen gevestigd te Amsterdam.

1.2 “Professional”: iedere natuurlijke persoon die aan IMPACTSEARCH is verbonden en ten behoeve van IMPACTSEARCH werkzaamheden verricht, anders dan als Interim Professional;

1.3 “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Impactsearch een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van in deze algemene voorwaarden omschreven werkzaamheden;

1.4 “Opdracht”: De overeenkomst tussen IMPACTSEARCH en de Opdrachtgever waarbij IMPACTSEARCH zich verbindt tot de uitvoering van de Werving en Selectie Opdracht dan wel tot de uitvoering van de Interim Opdracht;

1.5 “Vacature”: een positie binnen de organisatie van Opdrachtgever waarvoor Opdrachtgever een geschikte kandidaat zoekt, welke positie door Opdrachtgever duidelijk is omschreven;

1.6 “Werving en Selectie Opdracht”: het door IMPACTSEARCH voor de opdrachtgever selecteren van één of meer kandidaten die (mondeling of schriftelijk) bij de Opdrachtgever worden geïntroduceerd, met het doel tussen de opdrachtgever en de kandidaat een arbeidsverhouding te laten ontstaan;

1.7 “Kandidaat”: een natuurlijk persoon waarvan IMPACTSEARCH naar eer en geweten meent dat deze geschikt is voor vervulling van de Vacature;

1.8 “Interim Opdracht”: het door IMPACTSEARCH voor de Opdrachtgever selecteren van één of meer kandidaten die (mondeling of schriftelijk) bij de Opdrachtgever worden geïntroduceerd, met het doel een Project te (doen) uitvoeren binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

1.9 “Project”: de bij de Opdrachtgever door de Interim Professional te verrichten tijdelijke  werkzaamheden, zonder dat hierbij een arbeidsovereenkomst tot stand komt, welke werkzaamheden duidelijk zijn omschreven door Opdrachtgever en die zijn afgebakend in taak, omvang of tijdsduur.

1.10 “Interim Professional”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van IMPACTSEARCH een bepaald Project uitvoert/doet uitvoeren  binnen de organisatie van Opdrachtgever, dan wel hiervoor door IMPACTSEARCH wordt voorgedragen;

1.11 “Derden”: iedere (rechts)persoon anders dan Opdrachtgever en IMPACTSEARCH;

1.12 “Arbeidsverhouding”: iedere (feitelijke) werkrelatie, waaronder: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst van opdracht, een aanstelling als ambtenaar, een inlening, al of niet via een derde;

1.13 “Vertrouwelijke Informatie”: gevoelige bedrijfsinformatie en gegevens die een vertrouwelijk karakter hebben of waarvan door de Opdrachtgever of IMPACTSEARCH uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd;

1.14 “Bruto Jaarsalaris”: het jaarinkomen, inclusief alle emolumenten, dat de Kandidaat in het kader van de tot stand gekomen Arbeidsverhouding zal verdienen.

 

2. Toepasselijkheid AV en totstandkoming Opdrachten

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die IMPACTSEARCH en aan hen verbonden Professionals verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst in een vreemde taal.

2.2 Een Opdracht tussen IMPACTSEARCH en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat IMPACTSEARCH de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

2.3 Uitsluitend IMPACTSEARCH zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die IMPACTSEARCH voor Opdrachtgevers verricht, ook als een bepaalde professional een bepaalde Opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van IMPACTSEARCH van toepassing.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid van IMPACTSEARCH is uitgesloten, met uitzondering van schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van IMPACTSEARCH.

3.2 IMPACTSEARCH is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade – waaronder (maar niet uitsluitend) winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie – en ander nadeel (smartengeld), zowel van Opdrachtgever als van Derden.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart IMPACTSEARCH en de door haar ingeschakelde Interim Professional tegen vorderingen van Derden – en alle daarmee verband houdende kosten en financiële gevolgen – die direct dan wel indirect samen hangen met de Opdracht of het Project.

3.4 Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van IMPACTSEARCH verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Opdrachtgever zal de aan IMPACTSEARCH  verschuldigde vergoedingen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum voldoen zonder inhouding, opschorting of verrekening. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per kalendermaand.

4.2 Bij niet tijdige nakoming is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van tenminste 15% van het verschuldigd bedrag, onverminderd het recht van IMPACTSEARCH op vergoeding van haar werkelijke kosten als die hoger uitvallen.

 

5. Gebruikmaking van Onderscheidingstekens Opdrachtgever

5.1 IMPACTSEARCH is bevoegd om gedurende en na afloop van de Opdracht op eerlijke wijze de handelsnaam en/of merk(en) en/of logo’s van Opdrachtgever te gebruiken voor uitsluitend portfoliodoeleinden. Daaronder wordt mede begrepen het weergeven van deze onderscheidingstekens op haar website(s) en/of social media ter illustratie van (een deel van) haar klantenbestand. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze bevoegd is om voornoemde toestemming te geven, en vrijwaart IMPACTSEARCH voor aanspraken van Derden in dat verband. Indien Opdrachtgever voornoemde toestemming intrekt, zal IMPACTSEARCH zo spoedig mogelijk het gebruik van de betreffende onderscheidingstekens staken.

 

6. Geheimhouding

6.1 IMPACTSEARCH en Opdrachtgever zullen Vertrouwelijke Informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties vertrouwelijk behandelen en niet aan Derden bekend maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij en voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren of zij op grond van de wet of in verband met de eigen rechtspositie genoodzaakt zijn deze te openbaren.

6.2 Partijen zullen deze verplichting tevens opleggen aan de door hen ingeschakelde medewerkers of Derden en de door IMPACTSEARCH geïntroduceerde Interim Professional.

6.3 IMPACTSEARCH neemt ten aanzien van bedrijf- en persoonsgegevens volstrekte discretie in acht en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Impactsearch geïntroduceerde Kandidaat of Interim Professional zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMPACTSEARCH aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Impactsearch een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000 per overtreding, onverminderd het recht van IMPACTSEARCH om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

7. Duur en beëindiging

7.1 De Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Opdracht/looptijd van een Project.

7.2 IMPACTSEARCH kan de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen in de volgende gevallen:

(a) indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht;

(b) indien de Opdrachtgever of de Interim Professional in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel, in geval van een natuurlijke persoon, de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;

(c) indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever;

(d) indien de Interim Professional onder curatele wordt gesteld of onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek;

(e) indien de Interim Professional overlijdt.

7.3 Ingeval van opzegging van de Opdracht door IMPACTSEARCH, zal IMPACTSEARCH jegens de Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

7.4 IMPACTSEARCH heeft het recht eventueel door haar geleden en te lijden schade ten gevolge van opzegging van de Opdracht op de Opdrachtgever te verhalen.

 

8. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en IMPACTSEARCH is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam.

 

Meer informatie? Let's get in touch

Login/inschrijven